• امام على (ع) : مِن تَوفيقِ الحُرِّ اكتِسابُهُ المالَ مِن حِلِّهِ؛
    از موفقيت آزاده اين است كه مال را از راه حلال به دست آورد.
    غرر الحكم‌، ص 822