• امام على (ع) : أبلَغُ العِظاتِ الاعتِبارُ بِمَصارِعِ الأمواتِ؛
    رساترين پندها، عبرت گرفتن از آرامگاه‌های مردگان است.
    تصنیف غررالحکم، ص 471