• امام حسن (ع) : صاحِبِ النّاسَ بِمِثْلِ ما تُحِبُّ اَنْ یصاحِبُوکَ.
    چنان بامردم مصاحبت کن که دوست داری همان‌گونه با تو مصاحبت کنند.
    نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 79