• امام على (ع) : كَفى عِظَةً لِذَوي الألبابِ ما، جرَّبوا؛
    براى خردمندان، تجربه‌های آنان پندى است كافى.
    غررالحکم، ص 521