همایش سیره و زمانه (امام حسن بن علی العسکری ابن الرضا (ع)) پاییز 1397 برگزار می گردد و مهلت ارسال مقالات تا پایان خرداد 1397 می باشد.