w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: مریم جوانبخت
منتشر شده در: اصول بهداشت روانی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال 1388، دوره 11، شماره 44

چکیده
برخی مطالعات تاثیرات مثبت روزه‌داری را در بهبود وضعیت روانی افراد مطرح کرده‌اند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر روزه بر عزت‌نفس و سلامت‌روانی دانشجویان است.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی‌مقایسه‌ای بر روی 60 دانشجوی پزشکی به ظاهر سالم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (38 زن و 22 مرد) که تصمیم به روزه داری در ماه رمضان 1386 را داشتند انجام شد. آزمودنی‌ها در آغاز ماه رمضان توسط پرسش‌نامه‌ی مشخصات فردی، پرسش‌نامه‌ی عزت‌نفس کوپراسمیت و فهرست علامتی 90 گزینه‌ای بازبینی شده (SCL-90-R) مورد ارزیابی قرار گرفتند. این افراد حداقل 21 روز در این ماه روزه گرفته و مجددا" در پایان ماه رمضان با دو پرسش‌نامه‌ی کوپراسمیت و SCL-90-R بررسی شدند. داده‌های پژوهش به کمک آزمون‌های آماری تی‌زوجیو ویلکاکسون در نسخه ی 17 نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: پس از ماه رمضان عزت‌نفس آزمودنی‌ها نسبت به آغاز ماه افزایش معنی داری یافت (001/0>P). بر اساس نتایج آزمون SCL-90-R آزمودنی‌ها در ابعاد افسردگی (001/0>P)، روان‌پریشی (007/0>P)، اضطراب (001/0>P)، وسواس (001/0>P)، حساسیت بین فردی (001/0>P)، فوبی (022/0>P)، خصومت (001/0>P)، افکار پارانوئیدی (001/0>P) و مقیاس کلی علایم مرضی (001/0>P) کاهش معنی داری نشان‌ دادند.
نتیجه‌گیری: روزه‌داری در ماه رمضان تاثیر قابل ملاحظه‌ای در ارتقای عزت‌نفس و بهبود سلامت‌روانی دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها: دانشجویان، روزه داری، سلامت روانی، عزت نفس

 

دانلود مقاله بررسی تأثیر روزه داری در ماه رمضان بر عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط