w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: منصور صادقی مال اميری
منتشر شده در: فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاييز 1395 , دوره 6 , شماره 2

 عنوان مقاله: بررسي تاثير رفتارهاي سه گانه (بخل، ميانه روي و اسراف) بر خلاقيت
صادقي مال اميري منصور
چکیده:

زمينه: خلاقيت در موفقيت افراد، سازمان ها و جوامع از نقش برجسته اي برخوردار است. اما زماني اين نقش به خوبي ايفا مي شود که بتوان استعداد خلاقيت افراد را از قوه به فعليت درآورد که اين خود مستلزم فراهم نمودن شرايط مناسب است. در اين راستا مي توان به رفتار هاي سه گانه بخل، ميانه روي و اسراف اشاره کرد که تاثير آن ها بر خلاقيت نامعين است.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير رفتار هاي سه گانه بخل، ميانه روي و اسراف بر خلاقيت انجام شده است.
روش: با بهره گيري از روش هاي اکتشافي و کيفي، موقعيت نامعين تاثير رفتارهاي سه گانه بر خلاقيت بر اساس منابع معتبر موردپژوهش قرار گرفت. به اين ترتيب که، مطالب مرتبط با تاثير رفتارهاي سه گانه بر خلاقيت استخراج شد، مطالب با محتواي يکسان و منابع متفاوت ترکيب شدند، مطالب متفاوت با منابع متفاوت در قالب تاثير هرکدام از رفتارهاي سه گانه با خلاقيت، تفکيک شدند، به مطالب هرکدام از رفتارهاي سه گانه و خلاقيت، نظم و سازمان داده شد و در نهايت، تاثير رفتارهاي سه گانه بر خلاقيت در قالب يک مدل واحد به تصوير کشيده شد.
يافته ها: مدل حاصله از تحقيق نشان مي دهد که رفتار هاي سه گانه در قالب يک پيوستار که بخل و اسراف در مقابل هم قرار داشته و ميانه روي نقطه وسط آن هاست، بر خلاقيت تاثير دارند. به اين صورت که هر چه رفتار فرد از بخل و يا اسراف فاصله گرفته و به ميانه روي نزديک تر شود، موجب خلاقيت بيشتري مي شود. بخل در نقش سيستم بسته از طريق تفريط در رفتار (مصرف نکردن منابع در جاهاي لازم يا کمتر از آستانه کفايت، کاهش ارتباطات، کاهش تنوع و فقدان تنش خلاق) موجب کاهش خلاقيت شده و اسراف در نقش سيستم باز حلقه باز از طريق افراط در رفتار (مصرف منابع در جاهاي غير لازم يا بيشتر از آستانه کفايت، افزايش ارتباطات افسارگسيخته، افزايش تنوع افسارگسيخته و فقدان تنش خلاق)، باعث کاهش خلاقيت مي شود. در مقابل، ميانه روي در نقش سيستم باز حلقه بسته منفي از طريق اعتدال در رفتار (مصرف منابع در جاهاي لازم و در آستانه کفايت، ارتباطات هدفمند، تنوع هدفمند و تنش خلاق)، خلاقيت را افزايش مي دهد.
نتيجه گيري: بر اساس مدل به دست آمده مي توان تاثير رفتار هاي سه گانه بر خلاقيت را مديريت نمود. به اين شيوه که معطوف به ارتقاي خلاقيت بايستي در زندگي فردي و اجتماعي از رفتارهاي بخيلانه و مسرفانه فاصله گرفته و به رفتار ميانه روي نزديک شد.

كليد واژه: خلاقيت، بخل، ميانه روي و اسراف

  دانلود مقاله بررسی تاثیر رفتارهای سه گانه (بخل، میانه روی و اسراف) بر خلاقیت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید