w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: سیدیحیی کاظمی ، امیرقلی جعفری
منتشر شده در: فصلنامه پژوهش نامه اخلاق
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال نهم، شماره 34

گونه‌شناسی پیامدهای بخل در سبک زندگی اسلامی
سیدیحیی کاظمی ، امیرقلی جعفری


چکیده:

الگوی زندگی مؤمنانه در همه ابعاد سبک زندگی (نگرش، انگیزش، منش) تأثیرگذار است. در نظام اخلاق اسلامی، پیوند ناگسستنی میان رفتارهای دینی و صفات نفسانی (فضایل و رذایل) برقرار است. برخی از این صفات، تأثیرات مهمی بر انسان و ظهورات بیرونی وی دارد. بخل به‌عنوان یکی از این رذایل اخلاقی، نگرش، انگیزش و رفتارهای فرد مبتلی را تغییر می‌دهد. این مسئله موجب تغییر سبک زندگی وی و فاصله گرفتن از شاخص‌های سبک زندگی مؤمنانه می‌شود. در این مقاله برآنیم تا به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با رویکرد سبک زندگی پیامدهای بخل را در سه سطح نگرش ـ شناخت، انگیزش ـ احساس، منش ـ رفتار بررسی کنیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که پیامدهای بخل در سبک زندگی دینی چیست؟ نگرش بدبینانه به خدا و آینده، جهل، احساسات ناسالم، اختلال در ارتباطات اجتماعی، تسهیل‌کننده رفتار ناصحیح، برخی از پیامدهای بخل در سبک زندگی فرد است.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی مومنانه، نگرش، انگیزش، منش، بخل، پیامد، اخلاق اسلامی.

  دانلود مقاله گونه‌شناسی پیامدهای بخل در سبک زندگی اسلامی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید