w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: حسن جعفري تبار
منتشر شده در: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: تابستان 1385- شماره 72

چکیده:

"حق" واژه اي است که هم بر گزاره هاي صادق در حکمت نظري دلالت مي کند و هم بر کردارهاي عادلانه در حکمت عملي، حق به معناي عدالت، همان حق پيشيني (= حق طبيعي = حقوق بشر) است که اعتبار خود را از يک مرجع قانوني و شرعي اخذ نمي کند. به تدريج اين حق به حق قانوني فروکاسته شد. حق قانوني بيشتر يک امتياز است تا حق، و حقوق خصوصي فقط همين حق را شايسته مطالعه در مباحث حقوق مدني مي داند. در مرحله بعد، مفهوم حق از حق قانوني نيز به فرد اجلاي اين حقوق، يعني مالکيت، تقليل داده شد. اکنون حقوق خصوصي و مدني، از حق، فقط حق مالي و مالکيت را فهم مي کند: حقوق خصوصي گويي با حقوق پيشيني (آزادي بيان و حق حيات) وداع کرده است و حقوق عمومي نيز با مباحثي همچون حقوق اداري خرسند است. حق در قفه، مالکيت رقيق شده است در صورتي که در فلسفه حقوق، مالکيت بايد صرفا حقي از حق هاي انساني محسوب گردد. ديسيپلين حقوق بشر در دانشگاه هاي جهان هم اکنون متکفل مطالعه معناي نخستين حق است.

كليد واژه: حق، عدالت، قدرت، منفعت، مصلحت، مالکيت، حقوق خصوصي، حقوق بشر

  دانلود مقاله شرح حق پايان ندارد همچو حق گفتاري در سير تاريخي تقليل مفهوم حق از عدالت و مالکيت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید