w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: ابراهیم سوری رودآوری
استاد راهنما: محمدباقر پارسا پور
استاد مشاور: سید حسن شبیری زنجانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1389
مکان دفاع: دانشگاه قم

 چکیده:

 یکی از سنت‌های حسنه وقف می‌باشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید دامنه آن را به سوی اموال جدید سوق داد. یکی از این اموال جدید، حقوق مالکیت معنوی است. با توجه به اهمیت و گسترش روز‌افزون این نوع اموال، امروزه، اینکه آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر مسئله‌ای بحث‌انگیز و مورد مناقشه است. شاید ابتدای امر با توجه به لزوم عین بودن مال موقوفه، موقتی و غیرمادی بودن حقوق مالکیت معنوی، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلال‌های دیگر پذیرش وقف آن‌ها قانونی و شرعی به نظر نرسد، اما در مقابل با بررسی تحلیلی موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که عینیت مال موقوفه نه مبتنی بر کتاب یا سنت است و نه حداقل در حال حاضر، پایه‌های منطقی قابل توجیه دارد. حقوق مالکیت معنوی مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی‌های خود قابل قبض و اقباض هستند و می-توانند برای تمام مدت خود از سوی صاحب آن‌ها، وقف شوند.

کلیدواژه‌ها: وقف، حقوق مالكيت معنوي، عين، قبض، ماليت، دوام، قابليت بقا.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول: «كليات»
* گفتار اول: مفاهيم
بند اول: مفهوم وقف
بند دوم: مفهوم حقوق مالكيت معنوي
* گفتار دوم: ماهيت حقوق مالكيت معنوي
بند اول: نظريه حقوق ديني
بند دوم: نظريه حقوق عيني
بند سوم: نظريه حقوق معنوي
بند چهارم: نظريه برگزيده
* گفتار سوم: ویژگی‌های حقوق مالكيت معنوي
بند اول: اوصاف جنبهي مالي
بند دوم: اوصاف جنبهي اخلاقي
بند سوم: اوصاف مشترك جنبه مالي و اخلاقي
* گفتار چهارم: اقسام حقوق مالكيت معنوي
بند اول: حقوق مالكيت ادبي و هنري و اقسام آن
بند دوم: حقوق مالكيت صنعتي و تجاري و اقسام آن.
* گفتار پنجم: مصاديق حقوق مالكيت معنوي
بند اول: مصاديق حقوق مالكيت ادبي و هنري
بند دوم: مصاديق حقوق مالكيت صنعتي و تجاري
فصل دوم: «تحليل و نقد موانع پیش روي وقف حقوق مالكيت معنوي»
* گفتار اول: لزوم ماليت موقوفه
بند اول: طرح موضوع
بند دوم: تحليل موضوع
* گفتار دوم: لزوم عينيت موقوفه
بند اول: طرح موضوع
بند دوم: تحليل موضوع
* گفتار سوم: لزوم قبض موقوفه
بند اول: طرح موضوع
بند دوم: تحليل موضوع
* گفتار چهارم: لزوم تأبيد و دوام وقف
بند اول: طرح موضوع
بند دوم: تحليل موضوع
* گفتار پنجم: قابليت بقا در مقابل انتفاع
  بند اول: طرح موضوع
  بند دوم: تحليل موضوع
نتيجه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط